Tấm pin Năng lượng mặt trời

Tấm pin Năng lượng mặt trời

 PIN POLY 35W

PIN POLY 35W

Giá: 560.000 đ

 PIN POLY 310 W 72 CELL

PIN POLY 310 W 72 CELL

Giá: 4.340.000 đ

PIN POLY 30W

PIN POLY 30W

Giá: 48.000.000 đ

PIN POLY 270W 60 CELL

PIN POLY 270W 60 CELL

Giá: 37.700.000 đ

PIN POLY 100 W 60 CELL

PIN POLY 100 W 60 CELL

Giá: 1.550.000 đ

PIN MONO-60M 270W

PIN MONO-60M 270W

Giá: 4.113.000 đ

PIN MONO 60M 100 W

PIN MONO 60M 100 W

Giá: 1.600.000 đ